Algemene voorwaarden

”BijlesHuis" is de exclusieve eigendom van BV OPTIBI met zetel te 9000 Gent, Wilderoosstraat 2, BTW BE 0540.564.865, RPR Gent.

1) Hoedanigheid: Alle commerciële transacties gesloten tussen de besloten vennootschap Optibi, met zetel te 9000 Gent, Wilderoosstraat 2, BTW BE 0540.564.865, RPR Gent (hierna “OPTIBI”) en de student en/of docent, zoals hierna omschreven, die werden afgesloten middels de website (hierna de “website”) worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, die samen met de databeschermingsverklaring één geheel vormen. Een student onder de 16 jaar wordt geacht de goedkeuring te hebben ontvangen van diens ouders/wettelijke voogd om bijlessen aan te vragen via de website. Door registratie op de website, erkennen de student en docent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van OPTIBI en deze te aanvaarden. Onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op andere voorwaarden, zelfs indien deze zouden stipuleren als enige te gelden. Onderhavige algemene voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk van de wettelijke rechten waardoor de student en docent op dwingende wijze worden beschermd, zoals maar niet beperkt tot de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming wat betreft de student. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen OPTIBI en de student/docent, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden. Het feit dat OPTIBI nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover OPTIBI krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert OPTIBI niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. OPTIBI houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de student/docent om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) Voorwerp dienstverlening: Via de website biedt OPTIBI een digitaal platform aan door middel waarvan studenten tegen betaling bijlesmodules van per opstart minstens 8 lesuren (per vak en/of per docent) kunnen boeken die vervolgens worden gegeven door docenten, dewelke door OPTIBI zijn geselecteerd. In ruil daarvoor ontvangen de docenten een vergoeding van de student. De bijlessen kunnen betrekking hebben op allerhande onderwerpen, zoals aangeduid op de website. Het eigenlijke geven van de bijlessen aan de studenten kan verlopen volgens volgende methodes (en worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “diensten”): (i) offline (zijnde in de fysieke aanwezigheid van de docent en student, eventueel bij de student thuis) of online; en (ii) individueel of in groep.

3) Verloop registratie en totstandkoming opdracht A/ Student: Teneinde in aanmerking te kunnen komen voor het ontvangen van bijles via de website, dient de student over te gaan tot een registratie op de website. Deze registratie houdt in eerste instantie een vrijblijvend verzoek in van de student tot informatieverkrijging door OPTIBI, dat in geen geval reeds aanleiding geeft tot enige betalingsverplichting voor de student aan OPTIBI. Voornoemde registratie omvat daarbij eveneens het verzoek van de student om deze opdracht te plaatsen op de website van OPTIBI, zodoende geregistreerde docenten hierop naderhand kunnen intekenen. Onmiddellijk na voltooiing van deze registratie, zal de student een account worden verleend op de website van OPTIBI, door middel waarvan de student een overzicht krijgt van zijn aanvraag tot opdracht. Binnen de vijf (5) werkdagen na registratie zal de student telefonisch gecontacteerd worden door OPTIBI voor een persoonlijke consultatie aangaande de aanvraag tot opdracht. Deze consultatie heeft tot doel om de meest optimale studiebegeleiding van de student te achterhalen en te bespreken, en eventueel in die zin de aanvraag tot opdracht bij te stellen. Voornoemde telefonische consultatie zal worden gevolgd door een bevestigingsemail van OPTIBI door middel waarvan de opdracht van de student – na eventuele wijziging van zijn aanvraag tot opdracht ten gevolge van de consultatie – definitief wordt bevestigd en voltooid (met daarin begrepen: type bijles, keuze vak, aantal lesuren, regio, prijs, etc.). In het geval geen telefonische consultatie met de student tot stand kan komen maar er via e-mail gecommuniceerd wordt, wordt dit als gelijkwaardig aan de telefonische consultatie beschouwd. In het geval de student nalaat om binnen de 48 uur na ontvangst van de bevestigingsmail door OPTIBI hierop schriftelijk te reageren, wordt de opdracht als definitief verworven beschouwd. Deze definitieve opdracht kan worden geconsulteerd via de account die de student werd toegekend door OPTIBI, die vanaf dat moment tevens melding maakt van:

  • tijdstippen/locaties van groepslessen die de student kan volgen, indien van toepassing;
  • een kalender (die in een latere fase zal worden gedeeld tussen de student en de docent die uiteindelijk de opdracht zal uitvoeren);
  • alsook tenslotte een overzicht van de (openstaande) facturen van OPTIBI aan de student.

Iedere definitieve opdracht wordt door OPTIBI beperkt en aangepast zichtbaar gemaakt op de website naar docenten toe, zonder dat daarbij de persoonlijke gegevens van de student publiek worden vrijgegeven. Vanaf dat ogenblik, zijn geregistreerde docenten, zoals hierna omschreven in artikel 3B, in de mogelijkheid om zich tot kandidaat te stellen tot uitvoering van deze opdracht. De uiteindelijke uitvoering zal worden gegund aan de eerste docent die hiertoe instemt. In twee gevallen verliest de opdracht evenwel haar definitief karakter, met name: (i) wanneer de student en de uiteindelijke docent (die de uitvoering van de opdracht is toegekend) er niet in slagen om een praktische regeling overeen te komen m.b.t. het geven van bijles, conform artikel 4, of (ii) wanneer OPTIBI er niet in slaagt om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf het definitief verworden van de opdracht, een docent aan te stellen, of binnen een zelfde termijn geen enkele docent zelf overgaat tot instemming met uitvoering van de opdracht van de student, conform artikel 3B. In voornoemde twee gevallen bezit de student het recht om zijn definitieve opdracht te annuleren zonder enige plicht tot motivering of zonder bijkomende kost, voor zover de student OPTIBI hiervan schriftelijk in kennis stelt.

B/ Docent: Om in aanmerking te kunnen komen voor het aanbieden/geven van bijles via de website van OPTIBI dient een docent over te gaan tot een registratie op de website. Dit veronderstelt het meedelen van, onder meer, de regio(s) waarin de docent zijn diensten kan verstrekken, hoogste opleidingsniveau van de docent, keuze van de vakken die hij wenst te geven. Vanaf registratie is de docent in de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor het inschrijven op openstaande en definitieve opdrachten van studenten op de website, en dit via de actieknoppen voorzien op de website. Voorafgaand aan de (eerste) effectieve aanvaarding van de kandidaatstelling van een geregistreerde docent door de student, zal de docent aan een screeningsgesprek onderworpen worden met OPTIBI, alwaar laatstgenoemde in alle redelijkheid een aantal kwaliteitsvereisten van de docent zal nagaan. Pas na schriftelijke bevestiging van een positieve screening door OPTIBI, zal de docent effectief aanvaard worden tot het leveren van zijn diensten aan geregistreerde studenten op de website voor een of meerdere openstaande en definitieve opdrachten. Bij een negatieve screening, zal de docent onmiddellijk iedere toegang worden ontzegd tot de website, door middel van een schriftelijke melding hiervan door OPTIBI.

4) Uitvoering van de opdracht: In het geval een definitieve opdracht van een student, effectief werd aanvaard door een docent, conform artikel 3, zal de persoonlijke informatie van de student online zichtbaar worden gemaakt voor de docent. In het geval van een online bijles, zal dit veronderstellen dat de docent de online link ter beschikking stelt aan de klant door middel waarvan de docent via de website van OPTIBI op het afgesproken tijdstip bijles zal geven aan de student via de online leeromgeving op de website (m.a.w. “videobellen over het internet”). De student dient alsdan op het afgesproken tijdstip de unieke link te activeren opdat de online bijles kan plaatsvinden. In het geval van een offline bijles, zal dit veronderstellen dat de docent en student een tijdstip en locatie afspreken waarop de docent de bijles zal geven de student. Eenmaal de docent en student een tijdstip (en locatie) zijn overeenkomen tot het geven van de bijles, houdt de docent eraan dit op zorgvuldige wijze in te geven in de kalender die zij beiden delen op de website. De ingave van het tijdstip door de docent in de gedeelde agenda, veronderstelt de uitdrukkelijke goedkeuring hiervan door de student via de website. De docent houdt er zich aan om de afspraken te noteren voor het plaatsvinden van de effectieve afspraak. Correcties kunnen steeds doorgevoerd worden tot het einde van desbetreffende maand. Lesuren die later dan 30 kalenderdagen na de effectieve prestatie genoteerd worden komen niet in aanmerking voor vergoeding. De docent garandeert zich bewust te zijn van zijn verbintenis tot het zorgvuldig inschrijven van de effectief gemaakte afspraken tot het geven van bijles aan de student, daar deze registratie in de gedeelde kalender op de website de basis vormt voor de aanrekening door OPTIBI aan de student en dientengevolge ook voor de berekening van de vergoeding van de docent. De student en docent erkennen uitdrukkelijk dat OPTIBI geen enkele verantwoordelijkheid draagt tot het praktisch inplannen van de bijlessen en het effectief geven van de bijlessen door de docent aan de student. De eindverantwoordelijkheid dienaangaande ligt volledig bij de docent. De tussenkomst van OPTIBI bij de uiteindelijke uitvoering van de opdracht beperkt zich tot het mondeling of schriftelijk verzoeken om feedback aan de student inzake de gegeven bijlessen door de docent. OPTIBI houdt naar best vermogen rekening met de feedback van de student maar beslist nog steeds naar eigen goeddunken of zij blijft samenwerken met de betreffende docent of niet. In ieder geval is de docent ertoe gehouden om na iedere gegeven bijles feedback te geven aan de student via de online tool die daarvoor voorzien is op de website (zijnde, het voortgangsrapport van de student).

5) Wijziging of niet-nakoming: Ten minste 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip tot het effectief geven van de bijles aan de student, beschikt de student over het recht om op gemotiveerde wijze een les te verplaatsen en dit bij schriftelijke kennisgeving aan de docent. Bij niet-naleving hiervan, behoudt de docent zich het recht voor om toch een (1) uur bijles te registreren. Op grond hiervan zal de student een (1) uur les worden aangerekend door de docent. In het geval de student nalaat om tijdig op te dagen op het afgesproken tijdstip met de docent of om tijdig in te loggen op de hem ter beschikking gestelde link, houdt de docent eraan om maximum vijftien (15) minuten te wachten. Bij langere wachttijd, heeft de docent het recht om een (1) uur les te aan te rekenen aan de student.
In het geval de docent niet-tijdig op de afspraak met de student verschijnt, waaronder dient te worden begrepen later dan vijftien (15) minuten, heeft de student het recht om OPTIBI hiervan binnen de 24 uur op de hoogte te stellen. In eerste instantie dienen de student en docent te trachten om een nieuwe afspraak in te plannen, zonder dat deze herinplannning extra kosten tot gevolg zal hebben voor de student. Bovendien houdt OPTIBI zich het recht voor om de in gebreke blijvende docent te laten instaan voor de schade en het ongemak die OPTIBI hierdoor heeft opgelopen (zoals maar niet beperkt tot het terugbetalen van de vergoeding van de in de plaats tredende docent aan de student). In ieder geval is de in gebreke blijvende docent ertoe gehouden om de niet-doorgang van de bijles aan te duiden in de gedeelde kalender met de student. Indien de bijlesgever na het aanvaarden van een opdracht aangeeft de opdracht niet meer te kunnen volbrengen, gaat een opzegtermijn in van vier (4) weken (28 dagen) na de datum van kennisgeving aan de organisatie. Binnen deze opzegtermijn zet de bijlesgever de bijles aan de student voort volgens het vooraf afgesproken schema. Deze opzegtermijn wordt verkort indien de bijlesgever zelf voor een vervangende bijlesgever zorgt.

6) Herroepingsrecht van de student binnen 14 dagen na bevestiging: Op grond van de Belgische wet van marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 (dan wel het hiernavolgend Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht) beschikt de student-consument over het recht om af te zien van zijn overeenkomst met OPTIBI die uitsluitend werd gesloten via de website. Dit herroepingsrecht dient door de consument-student te worden uitgeoefend op schriftelijke wijze, zonder verplichting tot opgave van het motief en binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop zijn aanvraag tot bijles een definitief karakter heeft verworven, conform artikel 3A van deze voorwaarden. In ieder geval kan de student hiertoe gebruik maken van het herroepingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website. De student verliest evenwel zijn herroepingsrecht in het geval de overeengekomen bijlessen tot uitvoering van de definitieve opdracht volledig werden afgewerkt vooraleer de termijn van 14 kalenderdagen is verlopen, op voorwaarde dat de student uitdrukkelijke en voorafgaandelijke heeft ingestemd met de directe uitvoering van de bijlessen en de student ten aanzien van OPTIBI heeft erkend zich bewust te zijn van het feit dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de overeengekomen bijlessen volledig zijn uitgevoerd door de docent. In het geval de student de overeenkomst geldig herroept, voorafgaand aan de afloop van de termijn van 14 kalenderdagen maar na toewijzing van de docent door OPTIBI, is de student er in ieder geval toe gehouden om deze bijlessen te vergoeden aan de docent die reeds hebben plaatsgevonden naast de eenmalige inschrijving van €55.

7) Annulering door de student na 14 dagen na bevestiging: Beslist de student om volledig af te zien van de definitief verworden opdracht na voornoemde afloop van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, dan kan dit enkel mits betaling van een annulatievergoeding die 10% bedraagt van de overeengekomen prijs van de definitieve opdracht met een minimum van 55 EUR. Ziet de student na afloop van de herroepingstermijn af van een gedeelte van de definitief verworven opdracht, dan zullen de uiteindelijk afgenomen lessen aangerekend worden aan een hoger tarief dan initieel overeengekomen tussen OPTIBI en de student naast de inschrijving van 55 EUR.

8) Klachten van de student: Indien de student, na het ontvangen van bijles door de docent, niet tevreden is over de docent, houdt de student eraan om dit binnen de 24 uur na ontvangst van de bijles dit via mail aan OPTIBI te melden. In dat geval verliest de docent ieder recht op een vergoeding voor deze les, zo OPTIBI naar aanleiding van de klacht en naar eigen goeddunken zou beslissen daar hiertoe voldoende reden bestaat. Na het correct ontvangen van een klacht door een student, houdt OPTIBI eraan om deze bijles opnieuw te laten geven door een andere docent zonder dat de student hiertoe enige extra vergoeding verschuldigd is aan OPTIBI. In het geval de student opnieuw een schriftelijke klacht uit naar OPTIBI ten aanzien van de opnieuw gegeven les door de tweede docent, is de student gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht te annuleren, mits vergoeding van deze tweede les aan de docent alsook mits betaling van de annulatievergoeding van 10% voor de overige lessen die geen uitvoering meer zullen genieten, conform artikel 7 van de voorwaarden.

9) Aard van de samenwerking: OPTIBI brengt studenten en docenten met elkaar in contact. OPTIBI fungeert hierbij als tussenschakel en bemiddelaar om een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. OPTIBI heeft hierbij slechts een faciliterende rol. OPTIBI is zelf geen dienstverlener in aanvullend onderwijs en zorgt zelf niet voor het uitvoeren van aanvullend onderwijs. De student en de bijlesdocent voeren hun samenwerking op onafhankelijke basis uit. Elke band van ondergeschiktheid tussen de partijen is dus uitdrukkelijk uitgesloten. Er is geen dienstverband tussen OPTIBI en de docent. De docent staat volledig zelf in voor het lesmateriaal, of alle overige materiaal dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de opdracht, alsook voor de inhoud van bijlessen. Bijgevolg aanvaardt de docent hiertoe alle aansprakelijkheid. De docent garandeert de opdracht uit te voeren zoals de student redelijkerwijze mag verwachten van iedere gemiddelde docent. De docent zal ten slotte zelf instaan voor het verrichten van alle wettelijke, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen betreffende en ingevolgde de uitoefening van de overeenkomst met de student en zal alsook alle kosten dienaangaande dragen.

10) Prijs: Alle prijzen zoals afgebeeld op de website wat betreft de bijlessen ten aanzien van de student, alsook de prijzen van de vergoedingen ten aanzien van de docent, zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, inschrijvings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen en/of andere kosten is OPTIBI in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. Zijnde voor studenten het moment waarop de opdracht definitief is verworden conform artikel 3A en voor docenten het moment waarop de opdracht definitief is aanvaard door de docent of definitief toegekend aan de docent conform artikel 3B. In voorkomend geval er een verplaatsing dient te gebeuren door de docent zullen de reiskosten toegevoegd worden op basis van de reële reiskosten berekend.

11) Aanrekening student: OPTIBI faciliteert de betalingsstroom tussen de docent en de student via het elektronische platform. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een derde partij die instaat voor de betalingsafhandeling. De student kan opteren voor een voorafbetaling van de overeengekomen lesuren of voor betaling via maandelijkse domiciliëring/incasso. De student ontvangt de vraag tot betaling na de aanstelling van de docent. In het geval van betaling via maandelijkse domiciliëring/incasso dient het mandaat rechtsgeldig ondertekend en ingevuld te zijn voor de toewijzing van de docent. In het geval van voorafbetaling zal er op het einde van de lessenreeks een finale afrekening worden gemaakt, rekening houdend met het effectieve aantal opgenomen uren en de voorafbetaling rekening houdend met de bepalingen in artikel 7. Voorafbetaalde lestegoeden blijven 1 kalenderjaar geldig tenzij anders gecommuniceerd. Na deze termijn is er geen restitutie mogelijk. In het geval van domiciliëring/automatische incasso ontvangt de student elke maand van OPTIBI in naam van de docent een afrekening op grond waarvan de lessen worden aangerekend die deze student heeft ontvangen van de docent waarmee de student een overeenkomst is aangegaan in de maand die aan de betaling voorafgaat. Deze afrekening wordt opgesteld op grond van de afspraken zoals geregistreerd in de gedeelde agenda tussen de docent en de student op de website, en waarvan melding gemaakt in artikel 3 van de voorwaarden. Het factuurbedrag dient rechtstreeks te worden voldaan door de student aan OPTIBI op het in de rekening aangegeven rekeningnummer binnen de op de rekening gestelde betalingstermijn. De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de volledige betaling van de rekening. Afrekeningen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na documentdatum en met vermelding van documentdatum, referentie en een gedetailleerde motivering, bij gebreke waarvan de klacht geacht wordt te hebben ingestemd met de afrekening.

Rekeningen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien rekeningen niet tijdig betaald worden, zal aan de student een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen aan de student verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
  • De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Indien een student in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan OPTIBI te voldoen, behoudt OPTIBI zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten als bemiddelaar op te schorten en om zonder enige ingebrekestelling andere boekingen voor lessen als geannuleerd te beschouwen, met de gevolgen zoals beschreven in artikel 7. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere afrekeningen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom. OPTIBI is gemachtigd om derden te belasten voor de inning van inningskosten, schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden verhaald op de student.

12) Vergoeding docent: De docent is verplicht maandelijks voor het einde van de maand OPTIBI op de hoogte te stellen van het aantal gegeven lesuren aan de student met wie een overeenkomst is afgesloten. De docent is eraan gehouden deze uren correct aan te geven in de agenda die beschikbaar wordt gesteld op de website en gedeeld is met de student. De door de docent gegeven lesuren ten behoeve van de student zullen door OPTIBI in naam en voor rekening van de docent worden aangerekend aan de student - zie 11) aanrekening student. Indien voorbereidingstijd of nazicht in opdracht van de student gebeurt, en dit moet vergoed worden, moet dit steeds op voorhand per e-mail bevestigd worden met de student en de verantwoordelijke accountmanager. De vergoeding wordt door OPTIBI voorgeschoten aan de docent. OPTIBI houdt van het totale aangerekende bedrag aan de student een commissie af voor het faciliteren van de website en aanverwante diensten. OPTIBI verbindt zich ertoe de aangerekende lesuren van de docent binnen een termijn van 14 dagen na documentdatum te betalen.

13) Aansprakelijkheid: De docent is aansprakelijk voor alle eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht die hij bezit ten aanzien van OPTIBI en die geleden wordt door en/of veroorzaakt wordt aan OPTIBI, haar aangestelden/werknemers, de student en/of derden, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en verhaalmiddelen van OPTIBI. Deze aansprakelijkheid is in elk geval onbeperkt voor lichamelijke letsels. De docent is en blijft volledig aansprakelijk tegenover OPTIBI voor de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van de inspanningsverbintenis die op de docent rust met betrekking tot de opdracht. Dientengevolge vrijwaart de docent OPTIBI voor alle aanspraken van de student en/of derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van OPTIBI ten aanzien van de student en docent is in ieder geval beperkt tot de prijs die de student dient te betalen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. OPTIBI is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden) aan de student en/of docent. OPTIBI is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de student, van de docent of een van haar aangestelden/werknemers of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Bij eventuele veroorzaakte schade door de docent (student) kan de docent (student) beroep doen op de familiale verzekering van de docent (student) voor zover de docent (student) hierover beschikt. OPTIBI zal steeds trachten om een eventueel dossier te helpen onderbouwen, voor zover mogelijk.

14) Niet-concurrentie: Het staat de docent vrij bijlessen aan te bieden via andere kanalen. De docent verbindt zich er echter wel toe de door BijlesHuis toegewezen studenten steeds via BijlesHuis te begeleiden en hen binnen de organisatie te houden.

15) Einde overeenkomst: De overeenkomst tussen de student en OPTIBI neemt van rechtswege een einde wanneer de definitieve opdracht van de student een einde heeft genomen na uitvoering van de opdracht door de docent, dan wel na herroeping of annulering van de opdracht door de student. Na correcte betaling van de openstaande facturen door de student, wordt de registratie en account van de student op de website ook parallel stopgezet door OPTIBI op haar website. De overeenkomst tussen de docent en OPTIBI neemt van rechtswege een einde wanneer (i) OPTIBI schriftelijk aangeeft niet langer tevreden te zijn van de dienstverlening door de docent en hem hiervan schriftelijk in kennis stelt of (ii) wanneer de docent schriftelijk meldt aan OPTIBI haar niet langer van dienstverlening te voorzien en dit schriftelijk wordt bevestigd door OPTIBI. Op grond van deze beëindiging zal OPTIBI de docent niet langer opnemen in haar databank van beschikbare docenten, en zal de registratie en account van de docent op de website van OPTIBI worden stopgezet.

16) Overmacht/hardship: Indien OPTIBI, wegens overmacht of hardship, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, downtime van de website, beperkingen op het energieverbruik.

17) Persoonsgegevens: De student en de docent geven beiden aan OPTIBI de uitdrukkelijke toelating om de door de hen verstrekte persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerd gegevensbestand van OPTIBI dat deels zichtbaar is op de website van OPTIBI. OPTIBI handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet verwerking persoonsgegevens d.d. 8 december 1992. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het uitvoeren van de overeenkomsten zoals gesloten tussen OPTIBI en de student, alsook OPTIBI en de docent, alsook eventueel voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door OPTIBI aangeboden diensten. Zowel de student als de docent bezit te allen tijde het recht om de mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de student of de docent geen commerciële informatie van OPTIBI meer wenst te ontvangen, dient de student OPTIBI hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de student of de docent, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. Daarenboven garandeert de docent dat hij alle gegevens met betrekking tot de student van OPTIBI waarvan hij kennis krijgt door de uitvoering van de opdracht, zowel tijdens als na de overeenkomst met OPTIBI vertrouwelijk zal behandelen.

18) Schuldcompensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen OPTIBI en de student enerzijds en OPTIBI en de docent anderzijds automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen OPTIBI en de student steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

19) Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht: Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar OPTIBI haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij OPTIBI hiervan uitdrukkelijk afwijkt. Het Belgisch recht is van toepassing.